Hallitus

Hallituksella on yleinen vastuu Yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Hallitus on vahvistanut itselleen kirjallisen työjärjestyksen, jossa määritellään hallituksen käsiteltäväksi kuuluvat asiat. Hallitus vahvistaa Yhtiön strategiaa, organisaatiota, kirjanpitoa ja varainhoidon valvontaa koskevat periaatteet sekä nimittää Yhtiön toimitusjohtajan. Toimitusjohtaja vastaa Yhtiön strategian toteuttamisesta ja juoksevien asioiden hoitamisesta hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti.

Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu yhtiöjärjestyksen mukaan yhdestä viiteen varsinaista jäsentä ja ainakin yksi varajäsen, jos hallitukseen valitaan vähemmän kuin kolme varsinaista jäsentä. Hallitus valitsee toimikaudekseen keskuudestaan puheenjohtajan. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Tarkastusvaliokunta

LeadDesk Oyj:n hallitus päätti perustaa tarkastusvaliokunnan, jonka jäseniksi valittiin Eija Kuittinen (valiokunnan puheenjohtaja) ja Petri Niemi.

Tarkastusvaliokunnan vastuulla on muun muassa:

  • seurata ja arvioida taloudellista raportointijärjestelmää;
  • seurata ja arvioida sisäisen valvonnan ja tarkastuksen sekä riskienhallintajärjestelmien tehokkuutta;
  • seurata ja arvioida, miten Yhtiön ja sen lähipiirin kesken tehtävät, sopimukset ja muut oikeustoimet täyttävät vaatimukset tavanomaiseen toimintaan kuulumisesta ja markkinaehdoista;
  • seurata ja arvioida tilintarkastajan riippumattomuutta ja erityisesti tämän harjoittamaa muiden kuin tilintarkastuspalveluiden tarjoamista;
  • arvioida lakien, määräysten ja yrityksen toimintatapojen noudattamista sekä
  • toimeenpanna muita tehtäviä, joihin hallitus on myöntänyt valiokunnalle toimivallan.

 

Tarkastusvaliokunnan jäsenillä on vahva asiantuntemus ottaen huomioon yllä esitellyt valiokunnan vastuualueet ja tilintarkastusta koskevat tehtävät. Tarkastusvaliokunnan jäsenet ovat yhtiöstä riippumattomia.


Petri Niemi
Hallituksen puheenjohtaja
teknillisen fysiikan diplomi-insinööri, s. 1961

Petri Niemi on toiminut LeadDeskin hallituksen puheenjohtajana vuodesta 2017. Hän on lisäksi toiminut hallituksen jäsenenä sekä hallituksen puheenjohtajana useissa muissa yrityksissä. Niemi on toiminut G2 Invest Oy:n toimitusjohtajana vuodesta 2011 ja CapMan Oyj:ssa Senior Partnerina vuosina 1999–2011. Lisäksi hän on toiminut hallituksen puheenjohtajana muun muassa Clausion Oy:ssa vuodesta 2018, Next Games Oyj:ssa vuodesta 2017, Wega Group Oy:ssa vuodesta 2017 ja Vincit Oyj:ssa vuodesta 2015, sekä hallituksen jäsenenä muun muassa Lounea Palvelut Oy:ssa vuodesta 2017, Wega Group Oy:ssa vuosina 2012–2017, Detection Technology Oyj:ssa vuodesta 2012 ja Insta Group Oy:ssa vuodesta 2011.


Lauri Pukkinen
kauppatieteiden maisteri ja sotatieteiden maisteri, s. 1979

Lauri Pukkinen on yksi LeadDeskin perustajaosakkaista ja hän on toiminut LeadDeskin hallituksen jäsenenä vuodesta 2009. Pukkinen on lisäksi toiminut muun muassa Babcock International Groupissa eri tehtävissä vuodesta 2017 sekä McKinsey & Companyssa vuosina 2006–2010 useissa eri tehtävissä, joista viimeisimpänä Engagement Managerina.


Olli Sirkiä
tuotantotalouden diplomi-insinööri, s. 1982

Olli Sirkiä on yksi LeadDeskin perustajaosakkaista ja hän on toiminut LeadDeskin hallituksessa vuodesta 2009 lähtien – ensin hallituksen puheenjohtajana, ja vuodesta 2017 hallituksen jäsenenä. Vuosina 2013–2015 Sirkiä on ollut perustajaosakkaana Paybyway Oy:ssa sekä toiminut konsulttina McKinsey & Companyssa vuosina 2007–2009 ja perustajaosakkaana Beaconsim Oy:ssa vuosina 2002–2007.


Eija Kuittinen
Hallituksen jäsen
kauppatieteiden maisteri, s. 1961

Eija Kuittinen on toiminut LeadDeskin hallituksen jäsenenä vuodesta 2019. Kuittinen on lisäksi toiminut BDO Oy:ssä useissa eri tehtävissä, kuten osakkaana ja johtoryhmän jäsenenä vuodesta 2016 lähtien. Aikaisemmin hän työskenteli Deloitte Oy:ssä vuosina 2009–2015 muun muassa osakkaana. PricewaterhouseCoopers Oy:ssä vuosina 1991–2007. Kuittinen on lisäksi toiminut hallituksen jäsenenä Oy Pohjolan Liikenne Ab:ssa vuosina 2007–2009 ja KHT-yhdistyksessä vuosina 2000–2006.