LEADDESK YLEISET SOPIMUSEHDOT

Näitä LeadDeskin yleisiä sopimusehtoja sovelletaan LeadDesk Oy:n (y-tunnus 2299022-8), sen konserniyhtiön tai jälleenmyyjän (”Toimittaja”) tilaussopimuksen (”Tilaussopimus”) nojalla Asiakkaille toimittamiin LeadDesk Tuotteisiin tai LeadDesk Kontakteihin. Näitä LeadDeskin yleisiä sopimusehtoja sovelletaan myös Toimittajan muutoin toimittaessa Asiakkaalle LeadDesk Tuotteita tai LeadDesk Kontakteja. ”Sopimus” tai ”Tilaussopimus” viittaa aina myös näihin LeadDeskin yleisiin sopimusehtoihin

1 MÄÄRITELMÄT

Seuraavilla Sopimuksessa käytetyillä käsitteillä on alla oleva tarkoitussisältö:

 

Asiakas” tarkoittaa yhteisöä tai muuta tahoa, joka on tilannut tai ostanut LeadDesk Tuotteet ja/tai LeadDesk Kontaktit.

 

Asiakastiedot” tarkoittavat kaikkia asiakastietoja, joita Asiakas, Määrätty Käyttäjä tai muu taho, joka toimii Asiakkaan lukuun, käsittelee, säilyttää, luo tai syöttää LeadDesk Palveluun. Asiakastiedot voivat sisältää henkilötietoja.

 

“Määrätyt Käyttäjät” tarkoittavat niitä Asiakkaan määrittämiä työntekijöitä, myyntiedustajia tai toimeksisaajia, jotka ovat oikeutettuja käyttämään LeadDesk Palveluita tämän Sopimuksen nojalla ja joiden määrä on määritelty Tilauslomakkeessa.

 

“Immateriaalioikeudet” tarkoittavat tekijänoikeuksia ja muita vastaavia oikeuksia sekä lähioikeuksia (sisältäen tietokanta- ja luettelosuojan), patentteja, hyödyllisyysmalleja, tavaramerkkejä, liikesalaisuuksia, taitotietoa ja muita rekisteröityjä tai rekisteröimättömiä immateriaalioikeuksia, sekä myös kaikkien edellä mainittujen hakemuksia.

 

“LeadDesk Kontaktit” tarkoittaa kaikkia kuluttajien tai yritysten yhteystietoja, joita Toimittaja toimittaa Asiakkaalle Tilauslomakkeella eritellyn tilauksen perusteella.

 

“LeadDesk Tuotteet” tarkoittaa LeadDesk Palveluita ja kaikkia muita palveluita, tuotteita, tietokantoja, ohjelmistoja tai laitteistoja, joita Toimittaja tarjoaa Asiakkaalle, sisältäen mahdollisesti Televiestintäpalvelut ja LeadDesk Kontaktit.

 

“LeadDesk Palvelut” tarkoittaa Tilauslomakkeella tarkemmin määriteltyä “LeadDesk”-nimistä SaaS-palvelua.

 

Tilauslomake” tarkoittaa Tilaussopimuksen liitettä 1.

 

Osapuoli” tarkoittaa Asiakasta tai Toimittajaa (yhdessä ”Osapuolet”).

 

Televiestintäpalvelut” tarkoittaa niitä viestintäpalveluita, joita Toimittaja toimittaa Asiakkaalle tämän Sopimuksen nojalla.

 

Tässä Sopimuksessa käytetyillä käsitteillä “rekisterinpitäjä”, “henkilötiedot” ja “käsittely” on sama merkityssisältö kuin henkilötietolain (523/1999) tai muun soveltuvan henkilötietolainsäädännön vastaavilla käsitteillä, ja käsitteitä tulee tulkita mainittujen lakien mukaisesti.

2 LEADDESK TUOTTEET

2.1 Asiakkaan tehtyä tilauksen LeadDesk Palveluista, Toimittaja myöntää Asiakkaalle ja Määrätyille Käyttäjille tämän Sopimuksen mukaisen ja Tilauslomakkeen tai Toimittajan hinnaston mukaisesti hinnoitellun rajallisen, yksinkertaisen ja ei-siirtokelpoisen lisenssin käyttää LeadDesk Palveluita yksinomaan Asiakkaan sisäiseen käyttöön tämän Sopimuksen voimassaolon aikana.

 

2.2 Asiakkaan vuokratessa LeadDesk Laitteita (kuten Tilauslomakkeella on määritelty) Toimittajalta Asiakkaalla ja Määrätyillä Käyttäjillä on oikeus käyttää LeadDesk Laitteita sopimuskauden ajan yksinomaan LeadDesk Tuotteiden käyttämiseksi Tilaussopimuksen mukaisesti. Asiakkaan tulee käsitellä LeadDesk Laitteita huolellisesti, eikä Asiakas saa luovuttaa LeadDesk Laitteita kolmannen käyttöön ilman Toimittajan kirjallista etukäteissuostumusta. Toimittaja säilyttää omistusoikeuden Tilaussopimuksen nojalla Asiakkaalle vuokrattuihin LeadDesk Laitteisiin. Asiakas voi myös ostaa LeadDesk Laitteet Toimittajalta, jolloin omistusoikeus LeadDesk Laitteisiin siirtyy Asiakkaalle, kun Asiakas on maksanut LeadDesk Laitteista Toimittajan kulloinkin voimassaolevan hinnaston mukaisen hinnan. Vaaranvastuu sekä vuokratuista että ostetuista LeadDesk Laitteista siirtyy Asiakkaalle Toimittajan luovutettaessa LeadDesk Laitteet rahdinkuljettajalle kuljetettavaksi. Vaaranvastuu voi siirtyä takaisin Toimittajalle, jos vuokratut LeadDesk Laitteet palautetaan Toimittajalle.

 

2.3 Tilaussopimuksen perusteella Asiakkaalla ei ole oikeutta muuttaa, purkaa, käänteismallintaa, siirtää, alilisensioida tai levittää LeadDesk Tuotteita tai päästä käsiksi niiden lähdekoodiin.

 

2.4 Kaikki immateriaalioikeudet LeadDesk Tuotteisiin ovat Toimittajan ja/tai kolmannen osapuolen yksinomaista omaisuutta. Mikään Tilaussopimuksen ehto ei merkitse Toimittajan tai kolmannen osapuolen immateriaalioikeuden siirtoa Asiakkaalle. Kaikki oikeudet, joita ei ole nimenomaisesti myönnetty Asiakkaalle, jäävät Toimittajalle.

 

2.5 Toimittaja toimittaa Asiakkaalle tässä sovitut LeadDesk Tuotteiden asennuspalvelut ja niihin liittyvän materiaalin kohtuullisessa ajassa. Televiestintäpalveluiden tulee olla toimitettuna Asiakkaalle viimeistään yhden (1) kuukauden kuluttua Tilaussopimuksen solmimisesta, ellei Osapuolten välillä ole sovittu muuta. Asiakas on vastuussa LeadDesk Tuotteiden asentamisesta omaan tietojärjestelmäympäristöönsä, ellei toisin ole sovittu. Toimittaja tarjoaa kuitenkin Asiakkaalle kohdan 3 mukaista käyttötukea. Jos Asiakas ei ole esittänyt vaadetta LeadDesk Tuotteiden virheestä tai viiveestä tai muusta sopimusrikkomuksesta johtuen seitsemän (7) päivän sisällä toimituksesta, sopimusrikkomuksesta tai siitä, kun puute oli havaittavissa, katsotaan kaikki LeadDesk Tuotteet hyväksytyksi ja toimitetuiksi tämän Sopimuksen mukaisesti.

 

2.7 Asiakas on vastuussa kaikkien LeadDesk Tuotteiden käyttämiseksi tarvittavien internet- ja tietoliikenneyhteyksien ja teknisten laitteiden hankkimisesta (lukuun ottamatta niiden laitteiden, jotka Toimittaja mahdollisesti toimittaa Asiakkaalle tämän Sopimuksen nojalla).

 

3 KÄYTTÖTUKI

3.1 Osana LeadDesk Palveluita Toimittaja tarjoaa Asiakkaalle yleistä etätukea ja etäavustusta tässä ostetun LeadDesk Palvelun käyttämiseksi ja asentamiseksi, sekä vastaa Asiakkaan kohtuullisiin LeadDesk Palveluita koskeviin kysymyksiin yhden (1) kuukauden ajan LeadDesk Palveluiden aloitushetkestä, kuitenkin korkeintaan viidentoista (15) Toimittajan henkilöstötunnin verran.

 

3.2 Asiakas voi yllä kohdassa 3.1 määritellyn käyttötuen lisäksi tilata Toimittajalta muuta ohjelmointia, käyttötukea, Asiakkaan luona annettavaa käyttötukea ja LeadDesk Tuotteiden käyttökoulutusta Toimittajan kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaisin hinnoin

 

4 MUUTOKSET LEADDESK TUOTTEISIIN

 

4.1 Toimittaja voi yksin päättää LeadDesk Tuotteen tai sen osan muuttamisesta tai päivittämisestä tai toimittamisen lopettamisesta. Jos tällaiset LeadDesk Tuotteiden muutokset vaativat muutosten tekemistä Asiakkaan laitteisiin tai ohjelmistoihin, LeadDesk ilmoittaa Asiakkaalle kaikista tarpeellisista muutoksista vähintään viikkoa ennen muutosten tekemistä LeadDesk Tuotteisiin. Asiakas on omalla kustannuksellaan vastuussa vaadittujen muutosten tekemisestä omiin laitteisiinsa ja ohjelmistoihinsa.

 

4.2 Kaikesta Asiakkaan pyynnöstä tapahtuvasta LeadDesk Tuotteiden kehitystyöstä sekä kehitystyön hinnoista tulee aina erikseen sopia kirjallisesti Toimittajan kanssa.

 

5 LEADDESK KONTAKTIT

 

5.1 Toimittaja voi Asiakkaan pyynnöstä tarjota LeadDesk Kontakteja Asiakkaan käyttöön. Asiakkaalle myönnetään tällöin rajoitettu, yksinkertainen ja ei-siirtokelpoinen oikeus käyttää LeadDesk Kontakteja. Asiakas ei saa siirtää, luovuttaa, alilisensoida tai paljastaa LeadDesk Kontakteja kolmansille osapuolille.

 

5.2 Tarjottaessa LeadDesk Kontakteja Asiakkaalle, Toimittaja joko

 

  • tarjoaa puhelinluettelotietoja Asiakkaalle kolmannen luettelopalvelun tai numerotiedotuspalvelun tarjoajan (kuten määritelty sähköisen viestinnän tietosuojalain 516/2004 25 §:ssä) lukuun ja valtuuttamana, jolloin kolmas luettelopalvelun tai numerotiedotuspalvelun tarjoaja toimii rekisterinpitäjänä ja Toimittaja puhelinluettelotietojen käsittelijänä rekisterinpitäjän lukuun soveltuvien henkilötietolakien mukaisesti, tai
  • tarjoaa Asiakkaan pyynnöstä muita yhteystietoja Asiakkaalle käsittelemällä tai keräämällä henkilötietoja Asiakkaan lukuun, jolloin Asiakas toimii tällaisten henkilötietojen rekisterinpitäjänä ja Toimittaja käsittelee näitä henkilötietoja toimeksisaajana Asiakkaan lukuun soveltuvien henkilötietolakien mukaisesti.

 

5.3 Asiakkaan on käytettävä LeadDesk Kontakteja soveltuvien henkilötietolakien ja muiden lakien mukaisesti. Selvyyden vuoksi todetaan, että Asiakkaan on käsiteltävä LeadDesk Kontakteja ainoastaan soveltuvien henkilötietolakien salliman ajan ja niiden sallimassa laajuudessa sekä noudatettava soveltuvia tietoturvallisuus- ja vaitiolovelvoitteita LeadDesk Kontakien käsittelyssä. Asiakas on itse vastuussa omasta LeadDesk Kontaktien käytöstään.

 

5.4 Asiakas sitoutuu olemaan hävittämättä, peittämättä ja poistamatta mahdollisia omistus- ja/tai tekijänoikeusmerkintöjä LeadDesk Kontakteista.

 

6 ASIAKASTIEDOT JA TIETOSUOJA

 

6.1 Asiakas huomioi, että Toimittaja säilyttää Asiakastietoja vain Toimittajan määrittelemän rajoitetun ajan ja Asiakas on itse vastuussa varmuuskopioiden säilyttämisestä. Asiakas huomioi erityisesti, että Toimittaja säilyttää puhelunauhoja vain kolmen (3) kuukauden ajan. Asiakas voi ostaa pidempää säilytysaikaa Toimittajan kulloinkin voimassaolevan hinnaston mukaiseen hintaan.

 

6.2 Asiakas on yksin vastuussa Asiakastietojen laillisuudesta, paikkansapitävyydestä ja loukkaamattomuudesta sekä niistä keinoista, joilla se on Asiakastietoihin sisältyvät henkilötiedot kerännyt. Asiakkaan syöttäessä henkilötietoja LeadDesk Palveluun, Asiakas toimii henkilötietojen rekisterinpitäjänä soveltuvien henkilötietolakien mukaisesti.

 

6.3 Asiakkaan on tämän Sopimuksen mukaisen LeadDesk Kontaktien että Asiakastietojen käsittelyn osalta (i) saatava kaikki soveltuvan lainsäädännön mahdollisesti edellyttämät suostumukset työntekijöiltään, alihankkijoiltaan ja muilta rekisteröidyiltä, (ii) informoitava rekisteröityjä soveltuvan lainsäädännön edellyttämällä tavalla henkilötietojen käsittelystä ja (iii) laadittava soveltuvan lainsäädännön edellyttämät rekisteriselosteet ja ilmoitukset tietosuojaviranomaisille.

 

6.4 Toimittaja käsittelee Asiakastietoihin sisältyviä henkilötietoja LeadDesk Tuotteiden tarjoamiseksi Asiakkaalle ja muihin tämän Sopimuksen mukaisiin tarkoituksiin. Toimittaja käsittelee Asiakastietoihin sisältyviä henkilötietoja asianmukaisesti ja noudattaen soveltuvan lainsäädännön edellyttämää hyvää tietojenkäsittelytapaa. Toimittaja sitoutuu käsittelemään sekä LeadDesk Kontakteja että Asiakastietoja vain Sopimuksen ja LeadDesk Tuotteiden ja LeadDesk Kontaktien toimittamisen vaatimassa laajuudessa, ellei toisin erikseen sovita.

 

6.5 Toimittaja toteuttaa tarpeelliset tekniset ja organisatoriset toimenpiteet Toimittajan Asiakkaan puolesta käsittelemien henkilötietojen suojaamiseksi laittomalta käsittelyltä. Tällaisten turvatoimien on vähintään täytettävä soveltuvan lainsäädännön asettamat vaatimukset. Toimittajan tulee välittömästi ilmoittaa Asiakkaalle tämän Sopimuksen nojalla käsiteltyihin henkilötietoihin kohdistuvista tietoturvallisuusuhista.

 

6.6 Asiakas säilyttää omistusoikeuden ja immateriaalioikeudet Asiakastietoihin. Asiakas antaa Toimittajalle yksinkertaisen, alilisensoitavan, siirrettävän, maailmanlaajuisen ja maksuttoman lisenssin ja luvan käyttää, kopioida, käsitellä, säilyttää, muuttaa ja muilla tavoin hyödyntää

(i) Asiakastietoja LeadDesk Tuotteiden toimittamiseksi Asiakkaalle; ja

(ii) yleistettyjä ja anonymisoituja Asiakastietoja LeadDesk Tuotteiden kehittämiseksi soveltuvan henkilötietolainsäädännön asettamissa rajoissa. Tässä kohdassa 6.6 Toimittajalle myönnetty lisenssi on voimassa tämän Sopimuksen päättymisestä tai irtisanomisesta huolimatta.

 

6.7 Asiakas on vastuussa siitä, että sillä on hallussaan tässä myönnettyjen lisenssien myöntämiseksi tarvittavat suostumukset.

 

6.8 Asiakas korvaa Toimittajalle kaikki tappiot ja vahingot sekä puolustaa Toimittajaa kaikkia vaateita ja velvoitteita vastaan, jotka aiheutuvat Toimittajalle Asiakkaan tämän kohdan 6 rikkomisesta.

 

7 ASIAKKAAN YLEISET OIKEUDET JA VELVOLLISUUDET

 

7.1 Henkilön, joka allekirjoittaa tai muuten hyväksyy Tilaussopimuksen, takaa, että hänellä on toimivalta ja kelpoisuus edustaa Tilauslomakkeella ilmoitettua organisaatiota.

 

7.2 Asiakkaan tulee pitää salassa ja suojata käyttäjätunnuksiaan, salasanojaan ja kaikkea muuta salassa pidettävää LeadDesk Tuotteisiin liittyviä tietoja, ja varmistaa, että kaikki Määrätyt Käyttäjät noudattavat tämän Sopimuksen mukaisia velvoitteita.

 

7.3 Asiakkaan tulee välittömästi ilmoittaa Toimittajalle kaikista LeadDesk Tuotteita uhkaavista todellisista tai epäillyistä turvallisuusuhista, sekä kaikesta luvattomasta pääsystä LeadDesk Tuotteisiin liittyviin Luottamuksellisiin Tietoihin ja henkilötietoihin.

 

7.4 Asiakas takaa, että kaikkea henkilötietojen käsittelyyn ja kuluttajansuojaan liittyvää lainsäädäntöä ja muuta lainsäädäntöä (mukaan lukien suoramarkkinointisääntelyä) noudatetaan kaikessa Asiakkaan tai sen sopimuskumppanin harjoittamassa suoramarkkinoinnissa, puhelinmyynnissä ja muussa markkinoinnissa, jossa ja johon käytetään LeadDesk Tuotteita tai LeadDesk Kontakteja.

 

8 HINNAT JA MAKSAMINEN

8.1 Korvauksena LeadDesk Tuotteiden ja LeadDesk Kontaktien käytöstä, Asiakas maksaa Toimittajalle Toimittajan kulloinkin voimassaolevan hinnaston mukaisen hinnan. Hinta tulee maksaa Toimittajan esittämien laskujen ja maksuohjeiden mukaisesti sen kalenterikuukauden aikana, jona LeadDesk Palvelut on aloitettu. Asiakkaalla on oikeus pyytää Toimittajalta tietoja Televiesintiäpalveluista laskutettujen maksujen kertymisestä ja laskentaperusteista yhden (1) kuukauden sisällä kyseiset maksut sisältävän laskun vastaanottamisesta. Viivästyskorot erääntyneistä, mutta maksamattomista maksuista lasketaan korkolain (633/1982) mukaan.

 

8.2 Tähän Sopimukseen sisältyvät maksut ja hinnat eivät sisällä arvonlisäveroa, alennuksia tai muita veroja tai maksuja. Asiakas on vastuussa kaikista veroista ja maksuista, joita voidaan määrätä maksettavaksi LeadDesk Tuotteiden ostamisesta tai käyttämisestä.

 

8.3. Jatkuvien lisenssilaskutteisten palvelujen hinnat ovat kiinteitä alkaen ensimmäisestä laskutuspäivästä seuraavan kalenterivuoden loppuun asti, mikäli tämän sopimuksen laskutus on alkanut 1.6.-31.12. ja käynnissä olevan kalenterivuoden loppuun asti, mikäli tämän sopimuksen laskutus on alkanut 1.1.-31.5. Myöhemmät vuosittaiset jatkuvien palveluiden hinnan korotukset tulevat voimaan aina jokaisen vuoden alussa ja ovat korkeintaan 5 % (viisi prosenttia).

 

9 EI TAKUITA

 

9.1 Toimittajan Asiakkaalle toimittamat Leaddesk Tuotteet toimitetaan ”sellaisena kuin ne ovat”-periaatteella.  Toimittaja ei anna LeadDesk Tuotteista takuita tai lupauksia, ja torjuu kaikki epäsuorat ja nimenomaiset takuut, mukaan lukien rajoituksetta takuut kaupallisesta hyödynnettävyydestä, sopivuudesta tiettyyn tarkoitukseen ja oikeuksien loukkaamattomuudesta.

 

9.2 Toimittaja ei takaa, että LeadDesk Tuotteet täyttävät Asiakkaan vaatimukset, odotukset tai käyttötarkoitukset, tai ettei LeadDesk Tuotteissa olisi puutteita tai virheitä tai keskeytyksiä.

 

10 VASTUUNRAJOITUS

 

10.1 Kumpikaan Osapuoli ei vastaa epäsuorista, erityisistä tai välillisistä vahingoista, jotka johtuvat tästä Tilaussopimuksesta, mukaan lukien mutta ei rajoittuen tulonmenetyksiin tai liiketoiminnan keskeytymisestä aiheutuviin tappioihin ja vahinkoihin.

 

10.2 Toimittaja ei ole vastuussa Asiakastietojen menetyksestä tai tuhoutumisesta, tai Asiakkaalle sen seurauksena aiheutuvista vahingoista tai kuluista. Toimittaja ei ole vastuussa Asiakkaan omasta LeadDesk Tuotteiden käytöstä tai siitä aiheutuvista vahingoista tai tappioista.

 

10.3 Toimittaja ei vastaa verkkoyhteyksistä tai sähkönjakelusta johtuvista ongelmista, tai muista kolmannen osapuolen toimittamiin palveluihin tai tuotteisiin liittyvistä ongelmista.

 

10.4 Asiakkaan ainoana ja yksinomaisena korvauksena Televiestintäpalveluiden viivästymisestä tai virheestä Toimittajan tulee (i) korjata Televiestintäpalvelut; tai (ii) irtisanoa tämä Tilaussopimus ilmoittamalla siitä Asiakkaalle kirjallisesti etukäteen, ja korvata kaikki Asiakkaan etukäteismaksut irtisanotuista Televiestintäpalveluista. Niitä Asiakkaan maksuja, jotka liittyvät irtisanomista edeltäneeseen aikaan, ei korvata Asiakkaalle.

 

10.5 Toimittajan suurin mahdollinen kokonaisvastuu vahingoista, jotka aiheutuvat tästä Tilaussopimuksesta tai liittyvät tähän Tilaussopimukseen, eivät ylitä viisikymmentä (50) prosenttia maksuista, jotka Asiakas on maksanut Toimittajalle LeadDesk Palveluista viimeisen kahden (2) kuukauden aikana vahingonkorvausvaatimuksen vastaanottamisesta.

 

10.6 Edellä tässä kohdassa 10 mainitun estämättä kumpikaan Osapuoli ei pyri sulkemaan pois tai rajoittamaan vastuutaan asiasta, josta Osapuoli ei lain mukaan voi rajoittaa vastuutaan, kuten vastuuta vahingosta, joka on aiheutunut tahallisuudesta tai törkeästä huolimattomuudesta.

 

11 SALASSAPITO

 

11.1 Osapuolet sopivat ja sitoutuvat pitämään salassa toisen Osapuolen luottamuksellisia tietoja, mukaan lukien tekniset, taloudelliset ja kaupalliset tiedot (jäljempänä Luottamukselliset Tiedot), ellei Luottamuksellisia Tietoja tarvitse tuoda julki Tilaussopimuksessa asetettujen velvoitteiden noudattamiseksi. Osapuolten on myös varmistettava, että Osapuolten sellaisia työntekijöitä ja alihankkijoita, joilla on pääsy Luottamuksellisiin Tietoihin, sitoo vastaava salassapitovelvollisuus.

 

11.2 Tässä esitettyjä Luottamuksellisia Tietoja koskevia velvoitteita, ei sovelleta tietoihin, jotka ovat:

  • yleisesti tiedossa, muuten kuin tiedot vastaanottaneen Osapuolen sopimusrikkomuksesta johtuen;
  • oikeutetusti saatu kolmannelta osapuolelta, jota ei sido salassapitovelvollisuus;
  • oikeutetusti tiedot vastaanottaneen Osapuolen tiedossa tavalla, joka on todistettavissa tiedot vastaanottaneen Osapuolen asiakirjoista;
  • julkistettu johtuen pakottavasta laista tai viranomaisen tai toimivaltaisen tuomioistuimen päätöksestä.

 

12 SOPIMUSKAUSI JA SOPIMUKSEN PÄÄTTYMINEN

 

12.1 Tämän Tilaussopimuksen sopimuskausi on määritelty Tilauslomakkeella. Jos sopimuskautta ei ole määritelty Tilauslomakkeella, Tilaussopimus astuu voimaan, kun molemmat Osapuolet ovat sen allekirjoittaneet, minkä jälkeen Sopimus on voimassa yhden (1) vuoden kerrallaan (soveltaen jokaisen sopimusvuoden aikana hintoja, jotka ovat voimassa sopimusvuoden alussa), ellei kumpikaan Osapuolista kirjallisesti irtisano Sopimusta vähintään kolme (3) kuukautta ennen kunkin sopimusvuoden päättymistä. Toimittaja voi kuitenkin koska tahansa irtisanoa Tilaussopimuksen kolmen (3) kuukauden irtisanomisajalla.

 

12.2 Toimittajan on Asiakkaan pyynnöstä tarjottava kohtuullista avustusta enintään yhden (1) kuukauden ajan tämän Tilaussopimuksen päättymisestä Asiakastietojen siirtämisessä LeadDesk Palveluista LeadDesk Palvelun korvaavaan uuteen palveluun. Toimittaja perii Asiakkaalta tällaisesta avustamisesta Toimittajan kulloinkin voimassaolevan hinnaston mukaisen hinnan. Asiakkaan tulee korvata kaikki tällaiseen avustukseen liittyvät Toimittajan kulut.

 

12.3 Osapuoli voi purkaa tämän Sopimuksen välittömin vaikutuksin, jos toinen Osapuoli olennaisesti rikkoo tämän Tilaussopimuksen määräyksiä, ja ei kykene korjaamaan sopimusrikkomusta neljäntoista (14) päivän kuluessa saatuaan kirjallisen huomautuksen rikkomuksesta. Asiakkaan tämän Sopimuksen mukaisten maksuvelvoitteiden laiminlyöminen lasketaan tämän kohdan 12.3 mukaiseksi olennaiseksi sopimusrikkomukseksi. Toimittaja voi tällöin lakata toimittamasta LeadDesk Tuotteita Asiakkaalle ilman ennakkoilmoitusta.

 

12.4 Toimittaja voi irtisanoa tämän Tilaussopimuksen välittömin vaikutuksin, kokonaan tai osittain, jos Asiakas menee konkurssiin, asetetaan selvitystilaan tai on maksukyvytön tai aloittaa minkä tahansa menettelyn, jonka voidaan kohtuudella katsoa heikentävän sen maksukykyä.

 

12.5 Tämän Tilaussopimuksen päätyttyä, Asiakkaan tulee viipymättä palauttaa kaikki vuokratut LeadDesk Laitteet ja mahdolliset Luottamukselliset Tiedot Toimittajalle.

 

12.6 Ne tämän Tilaussopimuksen ehdoista, jotka kohtuudella voidaan katsoa pysyvän voimassa Sopimuksen päättymisen jälkeen, pysyvät voimassa Sopimuksen päättymisestä tai irtisanomisesta huolimatta.

 

13 MUUT EHDOT

 

13.1 Sovellettava laki ja riidanratkaisu. Tähän Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia ja sitä tulkitaan Suomen lakien mukaisesti, mutta Sopimukseen ei kuitenkaan sovelleta Suomen kansainvälisen yksityisoikeuden lainvalintasääntöjä. Mikä tahansa tämän Sopimuksen tulkintaa tai soveltamista koskeva riita yritetään ratkaista sovinnollisesti osapuolten välisin neuvotteluin kolmenkymmenen (30) päivän ajan, ja mikäli neuvotteluissa epäonnistutaan, ratkaistaan asia lopullisesti välimiesmenettelyssä Keskuskauppakamarin välityslautakunnan sääntöjen mukaisesti yhden välimiehen kokoonpanossa, joka valitaan yllä mainittujen sääntöjen mukaisessa menettelyssä. Välimiesoikeus kokoontuu Helsingissä. Välitystuomio on lopullinen ja sitoo molempia Osapuolia. Toimittaja voi edellä mainitusta riippumatta aina nostaa Asiakasta kohtaan kanteen Helsingin käräjäoikeudessa.

 

13.2 Alihankkijat. Kummallakin Osapuolella on oikeus käyttää alihankkijoita tämän Sopimuksen mukaisten velvoitteidensa täyttämiseen. Kumpikin Osapuoli on vastuussa siitä, että Osapuolen alihankkijat noudatettavat tämän Tilaussopimuksen määräyksiä. Kumpikin osapuoli on vastuussa alihankkijoistaan.

 

13.3 Force Majeure. Kumpikaan Osapuoli ei ole vastuussa sopimusrikkomuksesta, jos sen syynä on ylivoimainen este kuten työtaistelu, tulipalo, tulva, sota, kapina, terrorismi, sähkökatkos, tietoliikennehäiriö tai muu laista tai viranomaisen päätöksestä tai määräyksestä johtuva rajoitus taikka muu äkillinen ja yllättävä, Osapuolten vaikutus-mahdollisuuksien ulkopuolella oleva olosuhde. Jos olosuhde on jatkunut kauemmin kuin yhden (1) kuukauden, kumpikin Osapuoli on oikeutettu irtisanomaan tämän Sopimuksen lakkaamaan välittömästi ilmoittamalla siitä kirjallisesti toiselle Osapuolelle.

 

13.4 Sopimuksen siirtäminen. Ellei toisin ole nimenomaisesti sovittu, Asiakas ei saa siirtää tätä Sopimusta tai tämän Sopimuksen mukaisia oikeuksia tai velvoitteita ilman Toimittajan kirjallista etukäteislupaa. Toimittajalla on oikeus siirtää tämä Sopimus konserniyhtiölleen tai kolmannelle osana sellaisen liiketoiminnan myyntiä, joka liittyy tähän Sopimukseen tai sen osaan.

 

13.5 Muutokset. Toimittajalla on oikeus muuttaa Sopimusta ja sen liitteitä mukaan lukien LeadDesk Tuotteiden hintoja ilmoittamalla muutoksesta Asiakkaalle kirjallisesti viimeistään kuukautta ennen muutosten voimaantuloa. Ilmoitus on lähetettävä Asiakkaan postiosoitteeseen tai sähköpostiosoitteeseen, jonka Asiakas on ilmoittanut Tilauslomakkeella. Jos Asiakas ei hyväksy Toimittajan tekemää sopimusmuutosta, Asiakkaalla on oikeus irtisanoa Sopimus kirjallisesti viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen muutosten voimaantuloa.

 

13.6 Oikeuksien käyttämättä jättäminen. Mikäli Osapuoli jättää käyttämättä jonkin tämän Sopimuksen tarjoaman oikeuden, ei tämän oikeuden käyttämättä jättäminen millään tavalla vaikuta kyseisen Osapuolen oikeuteen käyttää tuota oikeutta myöhemmin niin halutessaan.

 

13.7 Koko sopimus ja otsikot. Tämä Sopimus käsittää Osapuolten välisen tämän Sopimuksen aihetta koskevan sopimuksen ja yhteisymmärryksen kokonaisuudessaan ja se syrjäyttää siihen liittyvät Osapuolten väliset aiemmat sopimukset sekä muut kirjalliset tai suulliset välipuheet. Tämä Sopimus katsotaan olevan Osapuolten yhteisen luonnostelun ja neuvottelun tulos, riippumatta tosiasiallisesta työnjaosta Osapuolten välillä Sopimusta laadittaessa. Tämän Sopimuksen otsikot ovat tässä pelkästään lukemisen helpottamiseksi, eivätkä ne millään tavalla rajoita tai muuten muuta Sopimuksen määräysten tarkoitusta tai tulkintaa.

 

13.8 Määräysten itsenäisyys. Mikäli jokin Sopimuksen määräys katsotaan osittain tai kokonaisuudessaan pätemättömäksi tai mitättömäksi, on Sopimus muilta osin yhä voimassa