LeadDeskin Yleiset ehdot

 

Näitä LeadDeskin Yleisiä ehtoja sovelletaan LeadDesk Oyj:n (y-tunnus FI-22990228) tai soveltuvilta osin sen tytäryhtiön tai jakelijan (jäljempänä ”Toimittaja”) Asiakkaalle toimittamiin LeadDesk-tuotteiden toimituksiin tilaussopimuksen (jäljempänä ”Sopimus”), johon nämä LeadDeskin Yleiset ehdot sisältyvät, mukaisesti sekä kaikkiin Toimittajan muulla tavoin Asiakkaalle toimittamiin LeadDesk-tuotteisiin. Sopimukseen viitatessa nämä LeadDeskin yleiset ehdot sisältyvät aina Sopimukseen.

 

2. MÄÄRITELMÄT

Sopimuksessa käytetyillä isolla alkukirjaimella alkavilla käsitteillä on ne merkitykset, jotka niille on alla määritelty:

Asiakkaalla” tarkoitetaan organisaatiota tai yksikköä, joka on tilannut tai ostanut Tilauslomakkeeseen merkittyjä LeadDesk-tuotteita tämän Sopimuksen mukaisesti.

Asiakastiedoilla” tarkoitetaan kaikkia Asiakkaan tietoja, joita Asiakas, Nimetty käyttäjä tai jokin muu Asiakkaan puolesta toimiva osapuoli käsittelee, tallentaa, luo tai toimittaa LeadDesk-palveluun. Asiakastiedot saattavat sisältää Henkilötietoja.

Nimetyillä käyttäjillä” tarkoitetaan Asiakkaan työntekijöitä, myyntiedustajia tai toimeksisaajia, joilla on oikeus käyttää LeadDesk-palvelua tämän Sopimuksen mukaisesti ja joiden lukumäärä on määritetty Tilauslomakkeessa.

Immateriaalioikeuksilla” tarkoitetaan tekijänoikeuksia, muita vastaavia oikeuksia ja lähioikeuksia (kuten oikeudet tietokantoihin ja luetteloihin), patentteja, hyödyllisyysmalleja, tavaramerkkejä, liikesalaisuuksia, tietotaitoa ja muita rekisteröityjä tai rekisteröimättömiä immateriaalioikeuksia sekä niihin liittyviä hakemuksia.

LeadDesk-tuotteilla” tarkoitetaan Toimittajan Asiakkaalle toimittamaa LeadDesk-palvelua sekä muita täydentäviä palveluita, tuotteita, tietokantoja, ohjelmistoja ja laitteistoja, mukaan lukien näihin rajoittumatta Televiestintäpalvelut.

LeadDesk-palvelulla” tarkoitetaan Tilauslomakkeella määriteltyä LeadDeskin verkkopohjaista ohjelmistopalvelua.

Tilauslomakkeella” tarkoitetaan Sopimuksen Liitettä 1.

Osapuolella” tarkoitetaan Asiakasta tai Toimittajaa (yhdessä ”Osapuolet”).

Henkilötiedoilla” tarkoitetaan tunnistettua tai tunnistettavissa olevaa luonnollista henkilöä koskevia tietoja, joita Toimittaja käsittelee Asiakkaan puolesta.

Televiestintäpalveluilla” tarkoitetaan puhelinverkkopalveluita, joita Toimittaja toimittaa Asiakkaalle tämän Sopimuksen mukaisesti.

Tässä Sopimuksessa käytetyt termit ”rekisterinpitäjä”, ”henkilötietojen käsittelijä”, ”henkilötiedot” ja ”käsittely” ovat merkityssisällöltään samoja kuin Yleisessä tietosuoja-asetuksessa (EU 2016/679) tai muussa soveltuvassa tietosuojalainsäädännössä, ja niitä tulkitaan näiden säännösten mukaisesti.

 

2. LEADDESK-TUOTTEET

2.1 Kun Asiakas tilaa LeadDesk-palvelun, Toimittaja myöntää Asiakkaalle ja Nimetyille käyttäjille rajoitetun, ei-yksinomaisen ja ei-siirrettävissä olevan lisenssin LeadDesk-palvelun käyttöön Asiakkaan sisäisiä käyttötarkoituksia varten tämän Sopimuksen voimassaoloaikana ja tämän Sopimuksen ehtojen mukaisesti, edellyttäen, että Tilauslomakkeessa tai Toimittajan kulloinkin voimassa olevassa hinnastossa määritetyt maksut on maksettu.

2.2 Kun Asiakas vuokraa LeadDesk-laitteiston (Tilauslomakkeessa määritetyllä tavalla), Asiakas ja Nimetyt käyttäjät saavat oikeuden käyttää LeadDesk-laitteistoa ainoastaan tässä Sopimuksessa määritettyjen LeadDesk-tuotteiden käyttötarkoitusten mukaisesti tämän Sopimuksen voimassaoloaikana. Asiakkaan tulee käsitellä LeadDesk-laitteistoa huolellisesti, eikä se saa antaa kolmansien osapuolien käyttää LeadDesk-laitteistoa ilman Toimittajan etukäteen antamaa kirjallista suostumusta. Tämän Sopimuksen mukaisesti Asiakkaalle vuokratun LeadDesk-laitteiston omistusoikeus säilyy aina Toimittajalla. Toimittajalta voi myös ostaa LeadDesk-laitteiston, jolloin LeadDesk-laitteiston omistusoikeus siirtyy Asiakkaalle Asiakkaan maksettua laitteistosta täyden hinnan Toimittajan kulloinkin voimassaolevan hinnaston mukaisesti. Sekä vuokrattua että ostettua LeadDesk-laitteistoa koskeva vaaranvastuu siirtyy Asiakkaalle sen jälkeen, kun laitteisto on toimitettu kuljetusyhtiölle, ja soveltuvilta osin palautuu Toimittajalle, kun LeadDesk-laitteisto on palautettu Toimittajalle.

2.3 Asiakkaalla ei ole tämän Sopimuksen perusteella oikeutta kopioida, jäljentää, muuttaa, purkaa tai käänteismallintaa LeadDesk-tuotteita tai käyttää niiden lähdekoodia, eikä siirtää, luovuttaa, alilisensoida tai jakaa LeadDesk-tuotteita tai muutoin käyttää niitä sellaisella tavalla, jota ei ole nimenomaisesti sallittu tämän Sopimuksen tai sovellettavan lain nojalla tai joka muutoin loukkaa LeadDesk-tuotteita tai niiden osia suojaavia immateriaalioikeuksia tai jonkin kolmannen osapuolen immateriaalioikeuksia. Asiakas tiedostaa, että joihinkin LeadDesk-tuotteisiin voidaan soveltaa LeadDeskin tai jonkin kolmannen osapuolen erillisiä ehtoja.

2.4 Asiakas ei saa i) käyttää LeadDesk-tuotteita tavalla, joka aiheuttaisi LeadDesk-tuotteille vahinkoa, estäisi niitä toimimasta tai ylikuormittaisi tai haittaisi niiden toimintaa; ii) harjoittaa tiedonlouhintaa, käyttää robotteja, haravointia tai muita vastaavia tiedonkeruumenetelmiä tai tietojen poimintamenetelmiä; iii) käyttää, myydä, vuokrata, siirtää tai lisensoida LeadDesk-tuotteita tai muulla tavalla toimittaa niitä kolmannelle osapuolelle muutoin kuin tässä Sopimuksessa määritetyllä tavalla; iv) häiritä muiden asiakkaiden LeadDesk-tuotteiden käyttöä; v) pyyhkiä, peittää tai poistaa LeadDesk-tuotteissa mahdollisesti olevia omistus- ja/tai tekijänoikeusmerkintöjä; ja vi) kiertää tai yrittää kiertää LeadDesk-tuotteiden käytönvalvonta- tai kopioinninvastaisia toimintoja.

2.5 Kaikki LeadDesk-tuotteisiin liittyvät Immateriaalioikeudet ovat ja pysyvät aina Toimittajan ja/tai asiaankuuluvien kolmansien osapuolten yksinomaisena omaisuutena. Mikään tässä Sopimuksessa määritetty ei muodosta Toimittajan tai kolmannen osapuolen Immateriaalioikeuden luovutusta Asiakkaalle. Kaikki oikeudet, joita ei ole nimenomaisesti myönnetty Asiakkaalle, säilyvät Toimittajalla.

2.6 Toimittaja pyrkii liiketaloudellisesti kohtuullisin keinoin toimittamaan tässä Sopimuksessa määritetyt LeadDesk-tuotteiden asennuspalvelut ja siihen liittyvät materiaalit kohtuullisessa ajassa. Televiestintäpalvelut toimitetaan Asiakkaalle yhden (1) kuukauden kuluessa Sopimuksen alkamisesta tai kuten Osapuolet ovat erikseen sopineet. Asiakas vastaa LeadDesk-tuotteiden asentamisesta tietojärjestelmäympäristöönsä, ellei ole sovittu toisin. Toimittajan kuitenkin tarjoaa Asiakkaalle tukea tämän Sopimuksen kohdassa 3 määritettyjen ehtojen mukaisesti. Mikäli Asiakas ei ole ilmoittanut LeadDesk-tuotteiden poikkeamia, viivästyksiä tai puutteita koskevista vaatimuksista tai sopimusrikkomuksista seitsemän (7) päivän kuluessa toimituksesta tai siitä, kun kyseinen puute ilmeni ensimmäisen kerran tai kun rikkomus tapahtui, kaikki LeadDesk-tuotteet katsotaan hyväksytyiksi ja toimitetuiksi tämän Sopimuksen mukaisesti.

2.7 Asiakas vastaa kaikkien verkko-, internet- ja tietoliikenneyhteyksien sekä kaikkien teknisten LeadDesk-tuotteiden käyttöä varten tarvittavien teknisten laitteiden hankinnasta (lukuun ottamatta soveltuvin osin Toimittajan toimittamia teknisiä laitteita).

 

3. TUKI

3.1 Sopimuksen mukaisesti toimitetun LeadDesk-palvelun osana Toimittaja tarjoaa Asiakkaalle liiketaloudellisesti kohtuullisin keinoin yleistä etätukea Asiakkaan tämän Sopimuksen mukaisesti hankkiman LeadDesk-palvelun käyttämisessä ja asentamisessa sekä neuvoa Asiakasta tämän kohtuullisissa LeadDesk-palvelua koskevissa kysymyksissä yhden (1) kuukauden ajan LeadDesk-palvelun aloittamisesta, mutta kuitenkin niin, että kyseisen tuen määrä on enintään viisitoista (15) Toimittajan henkilötyötuntia.

3.2 Asiakas voi edellä kohdassa 3.1 määritettyjen yleisten tukipalveluiden lisäksi tilata Toimittajalta täydentäviä LeadDesk-tuotteiden käyttöä koskevia asennus- ja tukipalveluita, paikan päällä toteutettavia tukipalveluita sekä konsultaatio- ja koulutuspalveluita Toimittajan kulloinkin voimassa olevassa hinnastossa määritettyjen hintojen mukaisesti.

 

4. LEADDESK-TUOTTEIDEN MUUTOKSET

4.1 Toimittaja voi aika ajoin muuttaa ja päivittää LeadDesk-tuotteita tai niiden osaa oman harkintansa mukaan sekä lopettaa niiden toimittamisen. Mikäli LeadDesk-tuotteiden muutokset edellyttävät muutoksia Asiakkaan laitteistoon tai ohjelmistoon, Toimittaja ilmoittaa Asiakkaalle kyseisistä tarvittavista muutoksista vähintään yhtä (1) viikkoa etukäteen ennen kyseisten muutosten toteuttamista LeadDesk-tuotteissa. Asiakas vastaa kyseisten muutosten toteuttamisesta laitteistoonsa ja ohjelmistoonsa omalla kustannuksellaan.

4.2 Mikäli Asiakas pyytää LeadDesk-tuotteisiin liittyvää ylimääräistä kehitystyötä, siitä ja työhön liittyvistä maksuista ja hinnoista on sovittava Toimittajan kanssa aina kirjallisesti erikseen.

 

5. ASIAKASTIEDOT JA TIETOSUOJA

5.1 Asiakas voi LeadDesk-palvelun käytön yhteydessä siirtää erilaisia Asiakastietoja Toimittajalle Asiakkaan puolesta käsiteltäväksi. Asiakastiedot saattavat sisältää Henkilötietoja. Kyseisten Henkilötietojen osalta Asiakas toimii rekisterinpitäjänä ja Toimittaja henkilötietojen käsittelijänä sovellettavien tietosuojalakien mukaisesti. Seuraavat tässä kohdassa määritetyt ehdot koskevat Toimittajan toimintaa henkilötietojen käsittelijänä siltä osin kuin se käsittelee Henkilötietoja Asiakkaan puolesta, ja niitä sovelletaan tähän Asiakkaan ja Toimittajan välillä solmittuun Sopimukseen.

5.2 Toimittaja ja Asiakas noudattavat luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta annettua EU:n asetusta 2016/679 (”Asetus”) sekä soveltuvia eurooppalaisia ja ulkomaisia tietosuojalakeja muutoksineen.

5.3 Asiakas on yksin vastuussa Henkilötietojen lainmukaisesta keräämisestä, käsittelystä ja käytöstä sekä niiden paikkansapitävyydestä sekä siitä, että henkilöiden, joiden Henkilötiedot ovat kyseessä, oikeudet säilyvät. Mikäli ja siinä laajuudessa kuin lainsäädäntö sitä edellyttää, Asiakkaan tulee ilmoittaa henkilöille, joiden Henkilötiedot ovat kyseessä, että Toimittaja käsittelee heidän Henkilötietojaan, ja hankittava tarvittaessa heidän suostumuksensa. Asiakkaan tulee viivytyksettä ilmoittaa Toimittajalle asioista, joilla on Toimittajalle merkitystä tässä Sopimuksessa määritettyjen velvoitteiden täyttämiseksi ja sovellettavien tietosuojalakien noudattamiseksi. Selvyyden vuoksi todetaan, että Toimittaja ei ole millään tavalla vastuussa Asiakkaalle, rekisteröidyille henkilöille tai kolmansille osapuolille vahingoista tai vaatimuksista, jotka johtuvat Asiakkaan lakisääteisten tai tähän Sopimukseen perustuvien velvoitteiden täyttämättä jättämisestä.

5.4 Henkilötietoja, joita Toimittaja käsittelee Asiakkaan puolesta, ovat esimerkiksi Asiakkaan loppuasiakkaiden ja mahdollisten loppuasiakkaiden Henkilötiedot, kuten nimi, yhteystiedot ja yhteydenpito (puhelinsoitot) näiden rekisteröityjen ja Asiakkaan välillä. Asiakas tiedostaa, että LeadDesk-palvelun luonteen johdosta Toimittaja ei voi valvoa, eikä sillä ole velvoitetta tarkistaa Henkilötietoja, joita Asiakas LeadDesk-palvelua käyttäessään siirtää Toimittajalle Asiakkaan puolesta käsiteltäväksi. Asiakas vastaa siitä, että sillä on oikeus siirtää Henkilötietoja Toimittajalle, jotta Toimittaja voi käsitellä Henkilötietoja Asiakkaan puolesta lainmukaisesti ja tässä Sopimuksessa määritetyllä tavalla.

5.5 Toimittaja sitoutuu käsittelemään Henkilötietoja ainoastaan siinä laajuudessa kuin on tarpeen tässä Sopimuksessa määritettyjen velvollisuuksiensa suorittamiseksi ja LeadDesk-tuotteiden toimittamiseksi, ellei toisin ole sovittu. Toimittaja ei pidätä muita oikeuksia Henkilötietoihin tai myy tai luovuta Henkilötietoja kolmansille osapuolille ilman Asiakkaan etukäteen antamaa kirjallista suostumusta. Toimittaja käsittelee Henkilötietoja tämän Sopimuksen ja Asiakkaan dokumentoimien ohjeiden mukaisesti. Asiakkaan ohjeiden on oltava liiketaloudellisesti kohtuullisia, noudatettava sovellettavia tietosuojalakeja ja oltava yhdenmukaisia tämän Sopimuksen kanssa. Toimittajalla ei ole velvollisuutta varmistaa, että Asiakkaan antamat ohjeet noudattavat sovellettavia lakeja, sillä Asiakas on vastuussa ohjeidensa lainmukaisuuden varmistamisesta. Mikäli Toimittaja huomaa, että jokin Asiakkaan antamista ohjeista ei noudata Toimittajan toimintaan sovellettavien tietosuojalakien vaatimuksia, Toimittajan kuitenkin ilmoittaa siitä Asiakkaalle kirjallisesti.

5.6 Osapuolten on pantava täytäntöön asianmukaiset tekniset ja organisatoriset toimenpiteet suojatakseen ja turvatakseen Henkilötiedot omalla vastuualueellaan, estääkseen Henkilötietojen luvattoman ja lainvastaisen käsittelyn ja niihin pääsyn sekä suojatakseen Henkilötiedot vahingossa tapahtuvalta häviämiseltä, tuhoamiselta tai vahingolta. Kyseisiä tarvittaessa ja soveltuvin osin toimeenpantavia toimenpiteitä ovat, ottaen huomioon tekniikan tason, toteuttamiskustannukset sekä käsittelyn luonteen, laajuuden, asiayhteyden ja tarkoitukset sekä todennäköisyydeltään ja vakavuudeltaan vaihtelevat riskit luonnollisten henkilöiden oikeuksille ja vapauksille:

 • Henkilötietoja sisältävien järjestelmien käyttöoikeuksien valvonta;
 • Henkilötietojen pseudonymisointi ja salaus;
 • kyky turvata käsittelyjärjestelmien ja palveluiden jatkuva luottamuksellisuus, eheys, saatavuus ja resilienssi;
 • kyky palauttaa Henkilötietojen käytettävyys ja pääsy Henkilötietoihin viivytyksettä fyysisten tai teknisten häiriötilanteiden jälkeen;
 • Henkilötietojen käsittelyn tietoturvan takaavien teknisten ja organisatoristen menettelytapojen tehokkuuden säännöllinen testaus, kartoitus ja arviointi.

 

5.7 Toimittajan tulee Asiakkaan pyynnöstä hankkia riippumattomalta auditoijalta auditointiraportti, jossa kerrotaan, miten Toimittaja on noudattanut sille tässä Sopimuksessa asetettuja velvollisuuksia, ja toimittaa se Asiakkaalle. Auditointiraportti tulee antaa tällaisiin raportteihin sovellettavien vakiintuneiden standardien mukaisesti. Auditoijan laatima auditointiraportti tulee toimittaa Asiakkaalle kohtuullisen ajan kuluessa siitä, kun Asiakas on pyytänyt raporttia Toimittajalta. Selvyyden vuoksi todetaan, että Toimittaja voi toimittaa Asiakkaalle ajantasaisen ISO27001- ja SOC3-raportin täyttääkseen tässä kohdassa määritetyn velvollisuutensa.

5.8 Edellä mainitun lisäksi Asiakkaalla on oikeus kerran vuodessa omalla kustannuksellaan ja kohtuullista Toimittajalle maksettavaa korvausta vastaan joko itsenäisesti tai ulkopuolisen Asiakkaan osoittaman auditoijan avustuksella auditoida Toimittajan toimitilat ja sen käsittelytoiminnot tämän Sopimuksen perusteella, jotta Asiakas voi varmistaa, että Toimittaja toimii soveltuvan tietosuojalainsäädännön ja tämän Sopimuksen mukaisesti. Mikäli Toimittaja ei pidä ISO27001- ja SOC3-raporttejaan ajan tasalla eikä toimita niitä Asiakkaalle kohdassa 5.7 sovitulla tavalla, Toimittajalla ei ole oikeutta saada korvausta edellä mainitun auditoinnin edellyttämistä toimenpiteistä. Osapuolet sopivat erikseen kirjallisesti auditoinnin tarkemmista yksityiskohdista. Asiakkaan tulee ilmoittaa Toimittajalle auditoinnista kolmekymmentä (30) päivää ennen auditoinnin tekemistä, jollei toimivaltaisen viranomaisen sitovassa päätöksessä ole muuta määrätty.

5.9 Ulkopuolisen auditoijan tulee Toimittajan pyynnöstä allekirjoittaa tavanomainen salassapitosopimus sekä kohdella kaikkea Toimittajalta hankittua tai saatua tietoa luottamuksellisena. Ulkopuolinen auditoija saa luovuttaa edellä mainittuja tietoja ainoastaan Asiakkaalle.

5.10 Toimittajan tulee sallia auditoijalle pääsy toimitiloihinsa ja tietojärjestelmiinsä sovittuna aikana Toimittajan normaalin työajan puitteissa, jotta voidaan varmistaa, ettei auditointi millään tavalla vaaranna Toimittajan toimintojen tai palveluiden tietoturvaa tai sen muiden asiakkaiden henkilötietojen tietosuojaa. Mikäli auditoija niin vaatii, Toimittajan tulee toimittaa auditoijalle kaikki sen kohtuullisesti edellyttämät tiedot, asiakirjat ja muut materiaalit sekä muutoin kohtuullisin tavoin avustaa auditoinnin suorittamisessa.

5.11 Kaikki Toimittajan Henkilötietojen käsittelemiseen käyttämät palvelimet ja palvelukeskukset jne. sijaitsevat Euroopan talousalueella. Asiakkaalla on oikeus kulloinkin pyytää Toimittajaa toimittamaan tarkat tiedot näiden sijaintipaikoista.

5.12 Toimittaja varaa kuitenkin oikeuden hankkia tulevaisuudessa palveluita sellaisilta alikäsittelijöiltä, jotka sijaitsevat Asiakkaan kotimaan ja Euroopan talousalueen ulkopuolella. Mikäli EU:n tietosuojalainsäädäntöä sovelletaan Henkilötietoja käsitteleviin alikäsittelijöihin ja mikäli Henkilötietoja siirretään alikäsittelijän käsiteltäväksi sellaiseen Euroopan talousalueen ulkopuolella sijaitsevaan maahan, jonka Euroopan komissio ei katso takaavan riittävää tietosuojan tasoa, Toimittaja sitoutuu suojaamaan kyseiset Henkilötiedot käyttämällä Euroopan komission käyttämiä tai hyväksymiä mallisopimuslausekkeita, joita sovelletaan Henkilötietoja käsittelevään Euroopan talousalueen ulkopuolella sijaitsevaan alikäsittelijään, tai ryhtymällä muihin asianmukaisiin Asetukseen perustuviin suojaamistoimiin.

5.13 Toimittajan tulee auttaa Asiakasta vastaamaan pyyntöihin, joita soveltuvassa tietosuojalainsäädännössä määritettyjä oikeuksiaan (kuten oikeus tarkistaa henkilötiedot tai pyytää niiden korjaamista tai poistamista) käyttävät henkilöt esittävät Asiakkaalle, kohtuullista korvausta vastaan ilman aiheetonta viivästystä ja taloudellisesti kohtuullisella tavalla ottaen huomioon soveltuvien henkilötietojen käsittelytavat.

5.14 Toimittajan tulee lisäksi kohtuullista korvausta vastaan ja taloudellisesti kohtuullisella tavalla auttaa Asiakasta varmistamaan, että Asiakas noudattaa sille soveltuvassa tietosuojalainsäädännössä asetettuja velvollisuuksia, jotka liittyvät tietoturvaa ja tietosuojaa koskeviin vaikutustenarviointeihin, tietosuojaloukkauksia koskeviin ilmoituksiin ja valvontaviranomaisten ennakkokuulemisiin, ottaen huomioon soveltuvien henkilötietojen käsittelytavat sekä Toimittajan saatavilla olevat tiedot. Toimittajan tulee toimittaa Asiakkaalle kaikki sellaiset Toimittajan saatavilla olevat tiedot, joita Asiakas kohtuudella tarvitsee voidakseen osoittaa, että se noudattaa sille soveltuvassa tietosuojalainsäädännössä asetettuja velvollisuuksia. Tiedot tulee toimittaa Asiakkaalle sellaisella tavalla, joka ei vaaranna millään tavalla Toimittajan toimintojen tai palveluiden tietoturvaa tai Toimittajan muiden asiakkaidensa puolesta käsittelemien henkilötietojen tietosuojaa.

5.15 Toimittajan tulee lisäksi varmistaa, että se itse ja sen työntekijät (mukaan lukien sen alihankkijoiden työntekijät)

 • käsittelevät Henkilötietoja ainoastaan Asiakkaan toimittamien kirjallisten ohjeiden mukaisesti eikä Toimittajan omiin tarkoituksiin;
 • varmistavat, että kaikki Henkilötietoja käsittelevät henkilöt ovat sitoutuneet pitämään kyseiset tiedot salassa tai että heitä sitoo asianmukainen lakisääteinen salassapitovelvollisuus.

 

5.16 Toimittajan tulee ilmoittaa Asiakkaalle kirjallisesti Henkilötietoihin kohdistuneista tietoturvaloukkauksista sekä kaikista muista tilanteista, joissa Asiakkaan puolesta käsiteltyjen Henkilötietojen tietoturva on vaarantunut, ilman aiheetonta viivästystä tultuaan tietoiseksi asiasta. Toimittajan tulee toimittaa Asiakkaalle ainakin seuraavat tiedot ilmoittaessaan sille tietoturvaloukkauksesta:

 • kuvaus tapahtuneesta tietoturvaloukkauksesta;
 • Toimittajan yhteyshenkilön nimi ja yhteystiedot, jolta Asiakas voi pyytää lisätietoja;
 • kuvaus niistä toimenpiteistä, joihin Toimittaja on ryhtynyt tietoturvaloukkauksen johdosta, mukaan lukien soveltuvilta osin sellaiset toimenpiteet, joilla on pyritty rajaamaan tietoturvaloukkauksesta mahdollisesti aiheutuvia haittoja.

 

5.17 Asiakas tiedostaa, että Toimittaja säilyttää Asiakastietoja Toimittajan yksinomaisen harkintansa perusteella määrittämän rajoitetun ajan ja että Asiakkaalla on yksinomainen vastuu Asiakastiedoista tehtyjen asianmukaisten varmuuskopioiden säilyttämisestä. Asiakas erityisesti tiedostaa, että Toimittaja säilyttää puhelinkeskusteluista tehtyjä tallenteita tai nauhoitteita ainoastaan kolmen (3) kuukauden ajan. Asiakas voi hankkia lisäsäilytysaikaa maksamalla Toimittajalle sen kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaisen maksun.

5.18 Henkilötietoja käsitellään tässä Sopimuksessa määritetyllä tavalla siihen saakka, kunnes Asiakas on lopettanut LeadDesk-tuotteiden käyttämisen tämän Sopimuksen nojalla.

5.19 Kohtuullisen ajan kuluessa tämän Sopimuksen irtisanomisen tai päättymisen jälkeen tai sen jälkeen, kun Asiakas on lopettanut LeadDesk-tuotteiden käyttämisen lopullisesti, Toimittaja lopullisesti tuhoaa sen hallussa edelleen olevat Henkilötiedot tallennusvälineiltään. Edellä mainittua ei sovelleta siinä tapauksessa, että Toimittajalla on lakisääteinen velvollisuus jatkaa kyseisten Henkilötietojen säilyttämistä. Asiakkaan pyynnöstä Toimittaja vahvistaa kirjallisesti tuhonneensa edellä mainitut Henkilötiedot. Toimittajalla ei kuitenkaan ole velvollisuutta tuhota sellaisia Henkilötietoja, jotka on tallennettu varmuuskopioiden säilyttämiseen tarkoitetuille palvelimille, ennen kyseisten varmuuskopioiden ennalta määritettyä tuhoamispäivää.

5.20 Omistusoikeus Asiakastietoihin sekä kaikki Asiakastietoihin liittyvät Immateriaalioikeudet säilyvät Asiakkaalla. Asiakas myöntää Toimittajalle ei-yksinomaisen, alilisensoitavan, siirrettävissä olevan, maailmanlaajuisen ja maksuttoman oikeuden käyttää, kopioida, käsitellä, säilyttää, muokata ja muutoin käyttää

 1. Asiakastietoja LeadDesk-tuotteiden tarjoamiseksi Asiakkaalle; ja
 2. generalisoituja ja anonymisoituja Asiakastietoja LeadDesk-tuotteiden kehittämiseen soveltuvassa tietosuojalainsäädännössä määritettyjen rajoitusten mukaisesti. Tämän kohdan 5.20 2-alakohdassa Toimittajalle myönnetty lisenssi säilyy voimassa myös tämän Sopimuksen irtisanomisen tai päättymisen jälkeen.

 

5.21 Asiakas vastaa siitä, että sillä on tässä kohdassa määritettyjen lisenssien myöntämiseen tarvittavat valtuudet soveltuvan lainsäädännön mukaisesti.

5.22 Asiakas korvaa Toimittajalle kaikki sille Asiakkaan tässä kohdassa 5 määritettyjen ehtojen rikkomuksen perusteella aiheutuvat menetykset ja vahingot sekä suojaa Toimittajaa niihin liittyviltä vaatimuksilta ja vapauttaa Toimittajan niihin liittyvästä vastuusta.

 

6 ASIAKKAAN YLEISET OIKEUDET JA VELVOLLISUUDET

6.1 Sopimuksen allekirjoittava tai muutoin hyväksyvä taho vakuuttaa, että se on valtuutettu tekemään Tilauslomakkeessa määritettyä organisaatiota sitova päätös.

6.2 Asiakkaan tulee säilyttää kaikki tunnistuskoodit, salasanat ja muut LeadDesk-tuotteisiin ja niiden toimittamiseen liittyvät luottamukselliset tiedot luottamuksellisina ja turvassa. Asiakkaan tulee lisäksi varmistaa, että kaikki Nimetyt käyttäjät täyttävät niille tässä Sopimuksessa määritetyt velvollisuudet.

6.3 Asiakkaan tulee välittömästi ilmoittaa Toimittajalle kaikista LeadDesk-tuotteiden tietoturvaan kohdistuvista tai mahdollisista uhista sekä LeadDesk-tuotteisiin liittyvien luottamuksellisten tietojen tai henkilötietojen luvattomasta luovuttamisesta.

6.4 Asiakas vakuuttaa, että kaikkia soveltuvia tietosuoja- ja kuluttajansuojalakeja sekä muita lakeja, mukaan lukien rajoituksetta suoramarkkinointia koskevat määräykset, noudatetaan silloin, kun Asiakas tai sen alihankkija käyttää LeadDesk-tuotteita puhelinmyynnissään, suoramarkkinoinnissaan tai muussa markkinoinnissaan.

 

7 HINNAT JA MAKSUEHDOT

7.1 Asiakas maksaa tähän Sopimukseen perustuvasta LeadDesk-tuotteiden käyttämisestä Toimittajalle Toimittajan hinnastossa kulloinkin määritetyt maksut. VoIP-puheluiden aikaperusteiset maksut lasketaan pyöristämällä puhelun kesto ylöspäin seuraavaan minuuttiin. Maksut tulevat maksettavaksi Toimittajan toimittamien laskujen ja maksuohjeiden mukaisesti siitä kalenterikuukaudesta alkaen, jolloin LeadDesk-palvelun tarjoaminen on aloitettu. Asiakkaalla on oikeus pyytää Toimittajalta lisätietoja siitä, millä perusteella Televiestintäpalveluista maksettavat maksut on määritetty ja miten ne ovat kertyneet, lähettämällä Toimittajalle asiaa koskevan pyynnön yhden (1) kuukauden kuluessa siitä päivästä, jolloin Asiakas vastaanotti kyseisiä maksuja koskevan laskun. Maksettavaksi erääntyneistä summista veloitettava viivästyskorko lasketaan korkolain mukaisesti (633/1982, muutoksineen).

7.2 Toimittajan hinnastossa ilmoitettuihin ja tähän Sopimukseen sovellettaviin maksuihin ja hintoihin ei sisälly arvonlisä-, myynti- tai käyttöveroja tai mitään muita veroja. Asiakas vastaa kaikista LeadDesk-tuotteiden käyttöön tai hankkimiseen liittyvistä veroista.

7.3 Toistuvat maksut (esimerkiksi lisenssimaksut) toistuvat samanmääräisinä ensimmäisen tätä Sopimusta koskevan laskun määräpäivästä lähtien aina seuraavan vuoden loppuun saakka, mikäli laskutuskausi on alkanut 1.6.–31.12. tai kuluvan vuoden loppuun saakka, mikäli laskutuskausi on alkanut 1.1.–31.5. Myöhempinä vuosina maksettavaksi tulevia toistuvia maksuja voidaan korottaa enintään 5 % (viisi prosenttia), ja korotettu hinta astuu voimaan aina jokaisen vuoden alusta.

7.4 Jos Asiakas ei maksa Toimittajalle tämän Sopimuksen mukaisia maksuja neljäntoista (14) päivän kuluessa laskun eräpäivästä, Toimittaja voi ilman etukäteistä ilmoitusta keskeyttää LeadDesk-tuotteiden tarjoamisen Asiakkaalle, kunnes Asiakas on maksanut Toimittajalle toistuvat maksut koko jäljellä olevan sopimuskauden ajalta. Asiakkaan maksuviivästys eräännyttää toistuvat maksut jäljellä olevan sopimuskauden ajalta ja Toimittajalla on oikeus laskuttaa nämä erääntyneet maksut yhdellä kertaa.

 

8 EI VAKUUTUKSIA

8.1 Toimittaja pyrkii kohtuullisin keinoin varmistamaan LeadDesk-tuotteiden toimivuuden. Tiettyjen teknisten ongelmien tai huoltotoimenpiteiden johdosta toimivuudessa saattaa kuitenkin ajoittain esiintyä väliaikaisia häiriöitä. Toimittaja varaa soveltuvan lainsäädännön sallimassa laajuudessa oikeuden aika ajoin ja milloin tahansa muuttaa tai lopettaa joko väliaikaisesti tai lopullisesti tiettyjen LeadDesk-tuotteiden toimintojen tai toiminnallisuuksien tarjoamisen ilmoittamatta asiasta etukäteen ilman, että tällaisesta LeadDesk-tuotteiden tai niiden toimintojen tai toiminnallisuuksien tarjoamisen keskeytymisestä, muuttamisesta tai lopettamisesta aiheutuu Toimittajalle Asiakkaaseen kohdistuva vahingonkorvausvelvollisuus siinä määrin kuin soveltuva lainsäädäntö tämän sallii.

8.2 Asiakas ymmärtää ja hyväksyy, ettei Toimittaja ole velvollinen ylläpitämään, tukemaan, parantamaan tai päivittämään LeadDesk-tuotteita tai tarjoamaan mitään tiettyä sisältöä LeadDesk-tuotteiden välityksellä. Tässä kohdassa määritettyjä ehtoja sovelletaan soveltuvan lainsäädännön sallimassa laajuudessa.

8.3 Toimittaja toimittaa LeadDesk-tuotteet Asiakkaalle sellaisina kuin ne ovat. Toimittaja ei anna mitään LeadDesk-tuotteita koskevia takuita tai vakuutuksia tai mitään välillisiä tai välittömiä takuita tai vakuutuksia, mukaan lukien rajoituksetta kaupattavuutta, tiettyyn käyttötarkoitukseen soveltuvuutta ja loukkaamattomuutta koskevat takuut.

8.4 Toimittaja ei takaa sitä, että LeadDesk-tuotteet vastaavat Asiakkaan vaatimuksia tai odotuksia tai että ne soveltuvat Asiakkaan käyttötarkoituksiin tai että LeadDesk-tuotteissa ei esiinny vikoja tai häiriöitä.

 

9 VASTUUNRAJOITUS

9.1 Kumpikaan Osapuoli ei vastaa mistään tästä Sopimuksesta johtuvista epäsuorista, erityisistä tai välillisistä vahingoista, mukaan lukien rajoituksetta tulonmenetykset ja liiketoiminnan menetykset sekä liiketoiminnan keskeytymisestä aiheutuneet vahingot ja menetykset.

9.2 Toimittaja ei vastaa Asiakkaalle sellaisista vahingoista tai kuluista, jotka aiheutuvat Asiakkaalle Asiakastietojen tuhoutumisen tai katoamisen johdosta. Toimittaja ei vastaa millään tavalla siitä, miten Asiakas käyttää LeadDesk-tuotteita, tai mistään tällaisesta käytöstä aiheutuvista vahingoista tai menetyksistä.

9.3 Toimittaja ei vastaa millään tavalla verkkoyhteyksistä tai sähköntoimituksesta aiheutuneista ongelmista tai mistään muista ulkopuolisen palveluntarjoajan toimittamista palveluista tai tuotteista aiheutuvista ongelmista.

9.4 Toimittaja ryhtyy seuraaviin Asiakkaan yksinomaisena oikeussuojakeinona pidettäviin toimiin Televiestintäpalveluissa esiintyneiden viivästysten tai vikojen korjaamiseksi:

 • Toimittaja ryhtyy taloudellisesti kohtuullisiin toimenpiteisiin korjatakseen Televiestintäpalvelut; tai
 • Toimittaja voi irtisanoa tämän Sopimuksen ilmoittamalla asiasta etukäteen kirjallisesti Asiakkaalle, missä yhteydessä Toimittaja palauttaa Asiakkaalle sen irtisanotuista Televiestintäpalveluista maksamat ennakkomaksut. Asiakkaalle ei palauteta sen Televiestintäpalveluiden irtisanomista edeltävältä ajalta maksamia maksuja.

 

9.5 Toimittajan enimmäisvastuu tästä Sopimuksesta aiheutuvista tai tähän Sopimukseen liittyvistä vahingoista ei ylitä viittäkymmentä (50) prosenttia niistä maksuista, jotka Asiakas on tosiasiassa maksanut Toimittajalle LeadDesk-palveluista vahingonkorvausvaatimuksen vastaanottamista edeltävän kahden (2) kuukauden aikana.

9.6 Edellä mainitun rajoittamatta kumpikaan Osapuoli ei pyri kieltämään tai rajoittamaan mitään sellaista sille kuuluvaa vastuuta, jota se ei soveltuvan lainsäädännön perusteella saa rajoittaa, kuten esimerkiksi tahallisesta rikkomuksesta tai törkeästä huolimattomuudesta aiheutuviin vahinkoihin liittyvä vastuu.

 

10 SALASSAPITO

10.1 Osapuolet sitoutuvat pitämään salassa toisen Osapuolen luottamukselliset tiedot, mukaan lukien rajoituksetta tekniset, taloudelliset ja kaupalliset tiedot (jäljempänä ”Luottamukselliset tiedot”), jollei tässä Sopimuksessa määritettyjen velvollisuuksien täyttäminen edellytä kyseisten tietojen luovuttamista. Kumpikin Osapuoli rajoittaa toiselta Osapuolelta saamiensa Luottamuksellisten tietojen käsittelyä siten, että tällaisia tietoja voivat käsitellä ainoastaan ne kyseisen Osapuolen työntekijät ja alihankkijat, joille pääsy kyseisiin tietoihin on kohtuullisesti tarpeen tässä Sopimuksessa määritettyjen velvollisuuksien täyttämiseksi. Edellä mainittuja työntekijöitä ja alihankkijoita tulee velvoittaa tässä kohdassa määritettyä vastaava vaitiolovelvollisuus.

10.2 LeadDesk-palvelun päättyessä kummankin Osapuolen tulee lopettaa toiselta Osapuolelta saamiensa Luottamuksellisten tietojen käyttäminen ja ryhtyä kohtuullisiin toimenpiteisiin tuhotakseen ne. Kummallakin Osapuolella on kuitenkin oikeus säilyttää soveltuvassa lainsäädännössä tai määräyksissä edellytetyt jäljennökset kyseisistä tiedoista.

10.3 Tässä kohdassa määritettyjä Luottamuksellisia tietoja koskevia velvollisuuksia ei sovelleta tietoihin,

 • joista on tullut julkista tietoa muutoin kuin Luottamuksellisia tietoja vastaanottaneen Osapuolen tuottamuksen tai laiminlyönnin perusteella kyseisen Osapuolen kirjallisesti todistamalla tavalla;
 • jotka on oikeutetusti saatu sellaiselta kolmannelta taholta, jota ei sido vaitiolovelvollisuus;
 • jotka ovat oikeutetusti Luottamuksellisia tietoja vastaanottaneen Osapuolen tiedossa kyseisen Osapuolen kirjallisesti todistamalla tavalla;
 • jotka Luottamuksellisia tietoja vastaanottanut Osapuoli on kehittänyt itsenäisesti kyseisistä Luottamuksellisista tiedoista riippumatta kyseisen Osapuolen kirjallisesti todistamalla tavalla;
 • jotka tulee luovuttaa soveltuvan lainsäädännön tai viranomaispäätöksen tai toimivaltaisen tuomioistuimen määräyksen perusteella.

 

11 SOPIMUSKAUSI JA SOPIMUSKAUDEN PÄÄTTÄMINEN

11.1 Tämän Sopimuksen sopimuskausi on määritelty Tilauslomakkeessa. Mikäli sopimuskautta ei ole määritelty Tilauslomakkeessa, Sopimus tulee voimaan, kun molemmat Osapuolet ovat sen allekirjoittaneet. Sopimuskausi on yksi (1) vuosi ja sitä jatketaan automaattisesti yhdeksi (1) vuodeksi kerrallaan sillä hetkellä voimassa olevan hinnaston mukaisesti, mikäli toinen Osapuoli ei ilmoita kirjallisesti toiselle Osapuolelle vähintään kolme (3) kuukautta ennen sopimuskauden päättymistä, ettei aio enää uusia sopimuskautta. Edellä mainitun rajoittamatta Toimittaja voi halutessaan milloin tahansa päättää Sopimuksen ilmoittamalla siitä Asiakkaalle kolme (3) kuukautta aiemmin.

11.2 Toimittaja voi yllä kohdassa 5 määriteltyjen Toimittajan avustamiseen liittyvien velvollisuuksien lisäksi Asiakkaan pyynnöstä tarjota apua Sopimuksen päättymiseen liittyvissä asioissa enintään yhden (1) kuukauden ajan tämän Sopimuksen päättämisestä. Tarjottava tuki on avustamista Asiakkaan jäljellä olevien Tietojen siirtämisessä nykyisestä LeadDesk-palvelusta sen korvaavaan uuteen palveluun. Toimittaja veloittaa Asiakkaalta päättymistuesta Toimittajan kulloinkin voimassaolevan hinnaston mukaisesti. Kaikki Toimittajan tarjoamaan päättymistukeen liittyvät välittömät kustannukset on korvattava Toimittajalle.

11.3 Kumpikin Osapuoli voi irtisanoa tämän Sopimuksen päättymään välittömästi, mikäli toinen Osapuoli rikkoo tämän Sopimuksen ehtoja olennaisesti eikä kyseinen Osapuoli kykene korjaamaan rikkomustaan neljäntoista (14) päivän kuluessa siitä, kun on saanut kirjallisen ilmoituksen rikkomuksesta. Asiakas tiedostaa, että mikäli Asiakas ei suorita tässä Sopimuksessa määriteltyjä maksuja sen katsotaan rikkovan olennaisesti tämän Sopimuksen mukaisia sopimusvelvoitteitaan. Lisäksi Asiakas tiedostaa, että Toimittaja keskeyttää LeadDesk-tuotteiden toimittamisen ilman ennakkoilmoitusta, mikäli Asiakas syyllistyy kyseiseen sopimusrikkomukseen.

11.4 Toimittaja voi irtisanoa tämän Sopimuksen päättymään välittömästi, osittain tai kokonaan, mikäli Asiakas asetetaan konkurssiin tai selvitystilaan tai siitä tulee maksukyvytön tai mikäli Asiakas aloittaa näitä koskevan oikeusmenettelyn, mikä olennaisesti heikentää Asiakkaan maksukykyä.

11.5 Asiakkaan tulee palauttaa kaikki vuokraamansa LeadDesk-laitteistot ja mahdolliset Toimittajaa koskevat Luottamukselliset tiedot tämän Sopimuksen irtisanomisen tai päättymisen jälkeen.

11.6 Tämän Sopimuksen ehdot, jotka niiden luonteen perusteella tai muuten on tarkoitettu pysymään voimassa Sopimuksen päättymisen jälkeenkin, pysyvät voimassa Sopimuksen päättymisen jälkeen.

 

12 MUUTA

12.1 Sovellettava laki ja erimielisyyksien ratkaiseminen. Tähän Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia, pois lukien sen kansainvälistä yksityisoikeutta tai lainvalintaa koskevat säännökset. Tästä Sopimuksesta aiheutuvat tai sitä koskevat kiistat, riidat tai vaatimukset tai Sopimuksen rikkominen, irtisanominen tai pätemättömyys pyritään ratkaisemaan sovinnollisesti neuvotteluteitse Osapuolten välillä kolmenkymmenen (30) päivän ajan, ja jos yhteisymmärrystä ei saavuteta, erimielisyydet ratkaistaan lopullisesti yhden (1) välimiehen välimiesmenettelyssä Keskuskauppakamarin välimiesmenettelysääntöjen mukaisesti. Välimiesmenettelyn paikka on Helsinki ja sen kielenä on englanti. Välimiesoikeuden päätös on lopullinen ja molempia Osapuolia sitova. Edellä mainitusta huolimatta Toimittaja voi aina ryhtyä oikeustoimiin Asiakasta vastaan Helsingin käräjäoikeudessa.

12.2 Alihankkijat. Kummallakin Osapuolella on oikeus ulkoistaa tähän Sopimukseen perustuva velvollisuuden täyttäminen alihankkijoille. Osapuolen tulee varmistaa, että käyttämänsä alihankkija noudattaa tämän Sopimuksen ehtoja. Osapuoli vastaa alihankkijan tekemistä toimenpiteistä kuten omistaan. Asiakas antaa lisäksi yleisen suostumuksensa siihen, että Toimittaja voi käyttää sidosyhtiötään ja muita alihankkijoita alikäsittelijöinä LeadDesk-palveluiden tarjontaan liittyvässä Henkilötietojen käsittelyssä, mikäli toiminta noudattaa siihen tarkoitukseen sovellettavaa lakia ja on linjassa Toimittajan tämän Sopimuksen mukaisten velvollisuuksien kanssa. Toimittaja vastaa siitä, että sen käyttämät alikäsittelijät ovat päteviä, heillä on voimassa oleva henkilötietojen käsittelyä koskeva sopimus Toimittajan kanssa, ja he noudattavat henkilötietojen käsittelyyn sovellettavia velvollisuuksia, jotka ovat vastaavia joita sovelletaan Toimittajaan tämän Sopimuksen nojalla. Toimittaja vastaa Asiakkaalle sen alikäsittelijöiden käsittelemistä Henkilötiedoista. Toimittaja voi vapaasti vaihtaa henkilötietojen alikäsittelijöitään. Toimittajan tulee pyydettäessä kertoa Asiakkaalle ketkä alikäsittelijät käsittelevät Asiakkaan henkilötietoja sillä hetkellä.

12.3 Ylivoimainen este. Osapuolen ei katsota rikkoneen tätä Sopimusta, mikäli tämän Sopimuksen mukaisten velvoitteiden täyttämättä jättäminen on aiheutunut työselkkauksesta, tulipalosta, sodasta, luonnonvoimista, tieto- tai televerkon toimintahäiriöstä, viranomaismääräyksestä tai muusta vastaavasta syystä, joka on Osapuolen vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella. Mikäli kyseinen tapahtuma kestää yli yhden (1) kuukauden, Osapuoli voi irtisanoa tämän Sopimuksen päättymään välittömästi ilmoittamalla siitä kirjallisesti toiselle Osapuolelle.

12.4 Sopimuksen siirtäminen. Ellei toisin ole nimenomaisesti sovittu, Asiakas ei saa siirtää tätä Sopimusta tai mitään siihen kuuluvaa etuutta ilman Toimittajan antamaa etukäteistä suostumusta. Toimittajalla on oikeus siirtää tämä Sopimus tytäryhtiölleen tai kolmannelle taholle, mikäli se myy tähän Sopimukseen liittyvän liiketoimintansa tai osan siitä.

12.5 Muutokset.Toimittaja voi muuttaa Sopimusta ja sen liitteitä, mukaan lukien rajoituksetta LeadDesk-tuotteista veloitettavat maksut, ilmoittamalla siitä kirjallisesti Asiakkaalle Tilauslomakkeessa mainittuun sähköposti- tai postiosoitteeseen yhtä (1) kuukautta aiemmin. Mikäli Asiakas ei hyväksy Toimittajan tähän Sopimukseen tai sen liitteisiin tekemiä muutoksia, Asiakkaalla on oikeus päättää Sopimus ilmoittamalla siitä kirjallisesti Toimittajalle vähintään kaksi (2) viikkoa ennen kyseisen muutoksen voimaanastumista.

12.6 Oikeudesta luopuminen. Mikäli Osapuoli jättää milloin tahansa vaatimatta jonkin tämän Sopimuksen ehdon suorittamista, se ei vaikuta millään tavalla kyseisen Osapuolen oikeuteen vaatia kyseisen ehdon suorittamista. Mikäli Osapuoli luopuu tämän Sopimuksen ehtojen rikkomiseen perustuvista vaatimuksistaan, tämän ei katsota tarkoittavan, että Osapuoli luopuisi vaatimuksistaan myös kyseisten ehtojen myöhempien rikkomusten suhteen tai muiden Sopimuksen ehtojen rikkomusten suhteen.

12.7 Sopimus ja sen otsikot. Tämä Sopimus edustaa sen sisällön osalta Osapuolten välistä sopimusta, ja se korvaa kaikki aiemmat sopimuksen sisältöön liittyvät neuvottelut, epäviralliset sitoumukset sekä sopimukset. Tämän Sopimuksen katsotaan olevan Osapuolten yhteisesti laatima, ja sen laatimisessa ei ole huomioitu mitään tosiasiallista vastuunjakoa. Otsikoita ja väliotsikoita käytetään ainoastaan selvyyden vuoksi, ja ne eivät vaikuta tämän Sopimuksen ehtojen merkitykseen tai tulkintaan.

12.8 Sopimuskohtien erillisyys. Jos tämän Sopimuksen jonkin ehdon tai säännöksen katsotaan olevan laiton tai täytäntöönpanokelvoton, se ei vaikuta millään tavoin tämän Sopimuksen muiden osien pätevyyteen.